Colofon

Multilingua International GbR
Berliner Freiheit 26
D-53111 Bonn

vertegenwoordigen door:
Tanja Fischer
Maria João Vargas-Schlüter

Tel: +49-(0)228-92 89 318
Fax: +49-(0)228-92 89 322
E-Mail: info@multilingua-international.com

Verantwoordelijk in de zin van § 55 lid. 2 van het Staatsverdrag voor Omroep en Telemedia:

Tanja Fischer
Multilingua International GbR
Berliner Freiheit 26
53111 Bonn

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online-bemiddeling (bemiddelingsplatform), beschikbaar op www.ec.europa.eu/consumers/odr. Wij nemen deel aan de procedures voor geschillenbeslechting. Een lijst met contactgegevens van de erkende bemiddelingsinstanties is te vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

Btw-nr. conform § 27 Wet omzetbelasting:
DE 814 703 304

Uitsluiting van aansprakelijkheid/Exoneratieclausule

1. Inhoud van het online-aanbod

De aanbieder aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsstelling van de aanbieder, met betrekking tot materiële of ideële schade, die door het gebruiken of niet-gebruiken van de geboden informatie of door het gebruik van verkeerde of onvolledige informatie worden veroorzaakt, zijn in beginsel uitgesloten voor zover niet kan worden bewezen dat de aanbieder opzettelijk of nalatig heeft gehandeld.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De aanbieder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de hele internetpresentatie of delen hiervan zonder speciale kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen, of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en snelkoppeling

a. Aansprakelijkheid voor inhoud: Als dienstverlener zijn wij overeenkomstig § 7, lid 1, van de Duitse Telemediawet (TMG) verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s. Volgens §§ 8-10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op een illegale activiteit. Verplichtingen om het gebruik van informatie onder algemene wetgeving te verwijderen of blokkeren, blijven onverminderd van kracht. Aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen aan de orde vanaf het moment van kennis van een specifieke inbreuk. Na kennisname van betreffende schendingen zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

b. Aansprakelijkheid voor links: Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden waarvan de inhoud buiten onze invloedssfeer ligt. Daarom kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze inhoud van websites van derden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de website verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s worden gecontroleerd op mogelijke juridische schendingen op het moment van de link. Illegale inhoud was ten tijde van de koppeling niet zichtbaar. Permanente controle van de inhoud van gelinkte pagina’s is echter onredelijk zonder concreet bewijs van een inbreuk. Na kennisname van schendingen zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

3. Auteurs- en merkenrecht

Multilingua International is een handelsmerk dat bij het Duitse Octrooibureau als woord- en beeldmerk is gedeponeerd onder handelsmerk-nr. 30 2009 070 271. De aanbieder streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van getoonde afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in acht te nemen, gebruik te maken van door de aanbieder zelf gemaakte afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten, of gebruik te maken van rechtenvrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten.

Alle in kader van deze internetpresentatie genoemde of getoonde woord- en beeldmerken en die evt. worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht, vallen zonder enige beperking onder de bepalingen van de rechten van de respectieve eigenaren. Uit het noemen van een handelsmerk kan niet de conclusie worden getrokken dat dit niet door derdenrechten is beschermd!

Het copyright voor gepubliceerde objecten gemaakt door de aanbieder zelf blijft uitsluitend bij de aanbieder van de pagina’s. Het vermenigvuldigingen of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten op enigerlei wijze in elektronische of gedrukte vorm is zonder uitdrukkelijke toestemming van de aanbieder niet toegestaan.

4. Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is onderdeel van de internetpresentatie van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Indien en voor zover delen of afzonderlijk formuleringen in deze tekst niet (langer) geheel of gedeeltelijk conform de geldende rechtsregels zijn of blijken, dan laat dit onverlet de geldigheid van de overige inhoud van dit document.

5. Handelsmerk en merknamen

Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken of merknamen van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Adobe®, Acrobat® en Acrobat Reader® zijn gedeponeerde handelsmerken of merknamen van Adobe® Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. SDL Trados en SDL MultiTerm zijn gedeponeerde handelsmerken van SDL Plc. Facebook is een gedeponeerd handelsmerk van Facebook, Inc. Twitter is een gedeponeerd handelsmerk van Twitter, Inc. Google™ en Google Analytics™ zijn gedeponeerde handelsmerken van Google Inc., Verenigde Staten. Andere bedrijfs-, product- en merknamen zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

6. Beeldrechten

beboy/Shutterstock.com, iStockphoto.com/ webphotographeer, iStockphoto.com/ SergeyBaykov, iStockphoto.com/Erikona, iStockphoto.com/visionchina, iStockphoto.com/ Sergey_Nivens, iStockphoto.com/nito100, Kzenon/Shutterstock.com, Syda Productions/Shutterstock.com, Photographee.eu/Shutterstock.com, Jacob Lund/Shutterstock.com, Freedomz/Shutterstock.com, cybrain/Shutterstock.com, aerogondo2/Shutterstock.com, Pressmaster/Shutterstock.com, Little Pig Studio/Shutterstock.com, GaudiLab/Shutterstock.com, MonkeyBusinessImages/Polylooks, Zoonar / Ralf-Udo Thiele/Polylooks, pudiq/Shutterstock.com, Julia_Luzina/Shutterstock.com, O.Anlaf / DIGITALstock, r.classen/Shutterstock.com, S. Hofschlaeger / PIXELIO, TierneyMJ/Shutterstock.com, Bluemoon 1981/Shutterstock.com. Voor afbeeldingen van eventuele partners aanvaardt de aanbieder geen aansprakelijkheid. Alle rechten die hier niet uitdrukkelijk worden vermeld, zijn voorbehouden.

Onze Algemene voorwaarden kunt u via de volgende link downloaden:

AV