Verklaring van gegevensbescherming

Wij waarderen uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming is van bijzonder belang voor de bedrijfsleiding van Multilingua International GbR. De website van Multilingua International GbR kan in beginsel toegankelijk zonder het verstrekken van persoonsgegevens. Indien een betrokkene via onze website gebruik wenst te maken van speciale diensten van ons bedrijf, kan het echter noodzakelijk zijn dat we persoonsgegevens verwerken. Als de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk is en er is geen rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking, vragen wij altijd om toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, is altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften van toepassing op Multilingua International GbR. Met deze privacyverklaring wil ons bedrijf betrokkenen informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Bovendien worden betrokkenen op de hoogte gebracht van hun rechten op grond van dit privacybeleid.

Multilingua International GbR heeft, als verantwoordelijke voor de verwerking, tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt zo volledig mogelijk te beschermen. Niettemin kan op internet gebaseerde gegevensoverdracht in beginsel veiligheidslekken hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gewaarborgd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.

1. Naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

Verantwoordelijk overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming, overige wetgeving inzake gegevensbescherming in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Multilingua International GbR
Berliner Freiheit 26
D-53111 Bonn

vertegenwoordigen door:
Tanja Fischer
Maria João Vargas-Schlüter

Tel: +49-(0)228-92 89 318
Fax: +49-(0)228-92 89 322
E-Mail: info@multilingua-international.com

Website: https://multilingua-international.com

2. Cookies

De website van Multilingua International GbR maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.

Talloze websites gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamd cookie-ID. Een cookie-ID is een eenduidige identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpagina’s en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina’s en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde webbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd door het unieke cookie-ID.

Door gebruik te maken van cookies kan Multilingua International GbR gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder cookies niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen informatie en inhoud op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Cookies stellen ons in staat, zoals eerder vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor bezoekers te vergemakkelijken. De bezoeker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek de toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat deze worden overgenomen door de website uit de cookie die is opgeslagen op het computersysteem van de bezoeker. Een ander voorbeeld is de cookie van het winkelwagentje in de online winkel. De online winkel onthoudt de items die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan op elk moment voorkomen dat cookies via onze website worden ingesteld door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en kan daarmee permanent verhinderen dat cookies worden geplaatst. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is in alle gangbare internetbrowsers mogelijk. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

3. Registratie van algemene gegevens en informatie

De website van Multilingua International GbR verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer een persoon of een geautomatiseerd systeem de website bezoekt. Deze algemene gegevens en informatie wordt in de logbestanden van de server opgeslagen. We kunnen (1) de gebruikte browsertypes en -versies registreren, (2) het besturingssysteem dat gebruikt wordt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang krijgt tot onze website (de zogenaamde verwijzer), (4) de subpagina’s die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die gebruikt kunnen worden om gevaren voor het toegangssysteem af te wenden.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Multilingua International GbR geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is echter nodig om (1) de inhoud van onze website correct te kunnen leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de permanente functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen, en (4) rechtshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor strafvervolging in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie wordt daarom door Multilingua International GbR geëvalueerd, zowel statistisch als met het doel de gegevensbescherming en -beveiliging in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk een optimaal niveau van bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de server-logbestanden worden gescheiden van alle persoonlijke gegevens opgeslagen die door een betrokkene zijn verstrekt.

4. Contactgegevens via de website

De website van Multilingua International GbR bevat op grond van de wettelijke bepalingen informatie die ons in staat stelt elektronisch contact op te nemen met ons bedrijf en rechtstreeks met ons te communiceren, waaronder ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Indien een betrokkene via e-mail of een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die een betrokkene vrijwillig aan de voor de verwerking verantwoordelijke heeft verstrekt, worden opgeslagen met het oog op verwerking of het opnemen van contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

5. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken of voor zover de Europese regelgever of andere wetgever in de wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, daarin voorziet.

Indien het bewaardoel niet langer van toepassing is of indien een door de Europese regelgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

6. Rechten van betrokkenen

 • a)    Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht, zoals verleend door de Europese regelgever, om van de voor de verwerking verantwoordelijke te eisen dat de persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben worden verwerkt. Indien een betrokkene van het recht op bevestiging gebruik wenst te maken, kan deze op elk moment contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • b)    Recht op informatie

Eenieder van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht om op elk moment en kosteloos van de voor de verwerking verantwoordelijke informatie te verkrijgen over opgeslagen persoonsgegevens, alsmede een afschrift van die informatie. Bovendien heeft de Europese regelgever de betrokkene het recht verleend op de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoelen
  • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt of nog moeten worden verstrekt, met name aan ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dat niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die duur
  • het bestaan ​​van een recht op rectificatie of verwijderen van aan de persoon gerelateerde persoonsgegevens of van een beperking van de verwerking door de verantwoordelijke persoon of van een recht om bezwaar te maken tegen die verwerking
  • het bestaan van het recht van beroep bij een toezichthoudende instantie
  • als de persoonsgegevens niet bij de betreffende persoon worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van die gegevens
  • Het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering krachtens artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde impact van dergelijke verwerking op de betrokkene

Voorts heeft de betrokkene recht op toegang tot informatie over de vraag of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. Als dat het geval is, heeft de betrokkene het recht op informatie over de passende garanties in verband met die overdracht.

Indien een betrokkene van het recht op informatie gebruik wenst te maken, kan deze op elk moment contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • c)    Recht op correctie

Eenieder van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft van de Europese regelgever het recht om onmiddellijke correctie van hem of haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te verzoeken. Voorts heeft de betrokkene, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht om onvolledige persoonsgegevens op te vragen, onder meer door middel van een aanvullende toelichting.

Indien een betrokkene van het recht op informatie gebruik wenst te maken, kan deze op elk moment contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • d)    Recht op wissen (recht om vergeten te worden)

Eenieder van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft van de Europese regelgever het recht om bij de voor de verwerking verantwoordelijke een verzoek in te dienen om de hem of haar betreffende persoonsgegevens onmiddellijk te wissen, mits een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor deze niet langer noodzakelijk zijn.
  • De betrokkene herroept de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG en een andere rechtsgrondslag voor verwerking ontbreekt.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 1, AVG en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor verwerking of de betrokkene maakt bezwaar tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 2, AVG.
  • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
  • Het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van EU- of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8 lid 1 AVG.

Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst dat door Multilingua International GbR opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, kan hij/zij op elk moment contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van Multilingua International GbR zal ervoor zorgdragen dat het verzoek tot wissen onverwijld wordt uitgevoerd.

Indien de persoonsgegevens door Multilingua International GbR openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf verplicht is de persoonsgegevens te verwijderen in overeenstemming met artikel 17, lid 1 AVG, zal Multilingua International GbR passende maatregelen nemen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en implementatiekosten, om andere gegevensverwerkers die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken op de hoogte te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens van deze andere gegevensverwerkers, voor zover verwerking niet wordt vereist. De medewerker van Multilingua International GbR zal per geval doen wat nodig is.

 • e)    Recht op beperking van verwerking

Eenieder van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft van de Europese regelgever het recht om bij de voor de verwerking verantwoordelijke een verzoek in te dienen om de hem of haar betreffende persoonsgegevens te beperken, mits een van de volgende redenen van toepassing is:

  • De betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te verwijderen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
  • De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar gemaakt tegen verwerking en er is nog niet vastgesteld of de gerechtvaardigde redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van betrokkene.

Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst dat door Multilingua International GbR opgeslagen persoonsgegevens worden beperkt, kan hij/zij op elk moment contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor verwerking. De medewerker van Multilingua International GbR zal beperking van de verwerking laten uitvoeren.

 • f)     Recht op gegevensportabiliteit

Eenieder van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft van de Europese regelgever het recht om de betreffende persoonsgegevens die aan de verantwoordelijke voor verwerking zijn verstrekt te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en elektronisch leesbare opmaak. Hij of zij heeft ook het recht om deze gegevens zonder belemmering door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens ter beschikking zijn gesteld, mits de verwerking is gebaseerd op de toestemming als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder a), AVG of artikel 9, lid 2, onder a), AVG of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), AVG en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is verleend.

Bovendien heeft de betrokkene bij uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit krachtens artikel 20, lid 1, van de AVG, het recht te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar een andere verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch mogelijk is en dit geen inbreuk maakt op rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op gegevensportabiliteit uit te oefenen, kan betrokkene op elk moment contact opnemen met een medewerker van Multilingua International GbR.

 • g)    Recht op bezwaar

Eenieder van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht om op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de AVG op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Multilingua International GbR zal niet langer persoonsgegevens verwerken in het geval van een bezwaar, tenzij wij dwingende redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken persoon of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als Multilingua International GbR persoonsgegevens verwerkt voor het versturen van directe reclame, heeft betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens met dit beoogde doel. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze is gekoppeld aan dergelijke directe reclame. Indien betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking door Multilingua International GbR ten behoeve van directe reclame, zal Multilingua International GbR de persoonsgegevens niet langer ten behoeve van deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens bij Multilingua International GbR voor wetenschappelijke of historische doeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid 1, AVG, om redenen die verband houden met zijn/haar specifieke situatie, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van Multilingua International GbR. Het staat betrokkene ook vrij, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, om recht op bezwaar uit te oefenen via geautomatiseerde procedures die gebruikmaken van technische specificaties.

 • h)    Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

Eenieder van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht, zoals verleend door de Europese regelgever, niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, met rechtsgevolgen of, anderszins aanzienlijke invloeden; tenzij het besluit (1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een contract tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) is toegestaan ​​op grond van de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, en die wetgeving voorziet in passende maatregelen om de rechten en vrijheden alsmede de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien het besluit (1) vereist is voor de sluiting of uitvoering van een contract tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke of (2) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt Multilingua International GbR passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van betrokkene te waarborgen, waaronder tenminste het recht op tussenkomst van een persoon bij de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn/haar eigen standpunt kenbaar te maken en om beroep aan te tekenen tegen de beslissing.

Indien een betrokkene van het recht op bezwaar tegen geautomatiseerde beslissingen gebruik wenst te maken, kan deze op elk moment contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • i)    Recht op herroeping van toestemming op grond van wettelijke gegevensbescherming

Eenieder van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft van de Europese regelgever op elk moment het recht op herroeping van toestemming voor verwerking van persoonsgegevens.

Indien een betrokkene van het recht op herroeping van toestemming gebruik wenst te maken, kan deze op elk moment contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

7. Bescherming persoonsgegevens bij sollicitaties en sollicitatieprocedures

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van afhandeling van de sollicitatieprocedure. Deze verwerking kan ook elektronisch worden gedaan. Dit is met name het geval wanneer een sollicitant overeenkomstige sollicitatiedocumenten langs elektronische weg, bijvoorbeeld per e-mail of via een formulier op de website, naar de verantwoordelijke voor de verwerking stuurt. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke met een sollicitant een arbeidsovereenkomst sluit, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsovereenkomst conform de wettelijke bepalingen. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke met de sollicitant geen arbeidsovereenkomst sluit, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na kennisgeving van de afwijzing automatisch verwijderd, voor zover andere gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke het wissen niet in de weg staan. Een ander gerechtvaardigd belang in deze betekenis is bijvoorbeeld de bewijslast in een procedure op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB).

8. Privacybeleid bij toepassing en gebruik van Facebook

De verantwoordelijke voor verwerking heeft componenten van Facebook op deze website geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op internet, een online gemeenschap die bezoekers meestal in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in een virtuele omgeving. Een sociaal netwerk kan dienen als platform om meningen en ervaringen uit te wisselen, of laat de internetgemeenschap persoonlijke of zakelijke informatie delen. Facebook stelt sociale netwerkgebruikers onder andere in staat om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via vriendschapsaanvragen.

Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. De verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens indien een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Bij elke toegang tot een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de verantwoordelijke wordt beheerd en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door het betreffende Facebook-component gevraagd om een weergave van het betreffende component van Facebook te downloaden. Een overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Als onderdeel van dit technische proces wordt Facebook geïnformeerd over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en gedurende de gehele duur van het bezoek aan onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook aan het Facebook-account van de betreffende persoon toegewezen. Als de betrokken persoon een van de Facebook-knoppen activeert die op onze website zijn geïntegreerd, bijvoorbeeld de knop “Vind ik leuk”, of als de persoon een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de persoon in kwestie en bewaart deze persoonsgegevens.

Facebook ontvangt altijd informatie via de Facebook-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene op Facebook is ingelogd en tegelijkertijd toegang heeft tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Facebook-component klikt of niet. Indien betrokkene niet wil dat deze informatie aan Facebook wordt doorgegeven, kan hij of zij de verzending ervan verhinderen door uit te loggen uit zijn of haar Facebook-account voordat hij of zij onze website opent.

Het gegevensbeleid gepubliceerd door Facebook, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Daar wordt ook uitgelegd welke opties Facebook biedt om de privacy van betrokkenen te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende apps beschikbaar, die het mogelijk maken datatransmissie naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke apps kunnen door de betrokkene worden gebruikt om gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

 1. Privacybeleid voor gebruik en toepassing van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verantwoordelijke voor verwerking heeft het onderdeel Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een internetanalysedienst. Internetanalyse is onderzoek naar, verzameling en analyse van gegevens over handelswijzen van bezoekers van websites. Een internetanalysedienst verzamelt onder meer gegevens op de website van waaruit een betrokkene een website heeft bezocht (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina’s van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Internetanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een ​​website en een kosten-batenanalyse van internetreclame te optimaliseren.

Exploitant van Google Analytics is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt het achtervoegsel “_gat._anonymizeIp” voor de internetanalyse via Google Analytics. Door deze toevoeging verkort en anonimiseert Google het IP-adres van de internetverbinding van betrokkene bij toegang tot onze website uit een lidstaat van de Europese Unie of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie om het gebruik van onze website te evalueren, onder andere om online rapporten op te stellen die een beeld geven van de activiteiten op onze website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn, werd eerder al toegelicht. Door het instellen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Bij elke toegang tot een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de verantwoordelijke wordt beheerd en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door het betreffende Google Analytics-component geïnstrueerd om ten dienste van online-analyse gegevens naar Google te sturen. In het kader van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van betrokkene, waarmee Google onder andere de herkomst van bezoekers kan traceren, kliks kan volgen en op basis daarvan provisieberekeningen te maken.

Cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangsduur, de plaats waar de toegang vandaan kwam en de frequentie van het bezoek van betrokkene aan onze website. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de internetverbinding die door betrokkene wordt gebruikt, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google in de vereniging Staten van Amerika opgeslagen. Google kan onder omstandigheden dergelijke persoonsgegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden.

De betrokkene kan, zoals eerder toegelicht, op elk moment voorkomen dat cookies via onze website worden ingesteld door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en kan daarmee permanent verhinderen dat cookies worden geplaatst. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google een cookie op het IT-systeem van betrokkene plaatst. Daarnaast kan een cookie die al door Google Analytics is ingesteld, op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Bovendien heeft betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat de door Google Analytics gegenereerde gegevens voor het gebruik van deze website en de verwerking daarvan door Google worden gebruikt. Hiervoor moet betrokkene een invoegtoepassing voor browsers downloaden en installeren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browsertoevoeging informeert Google Analytics via JavaScript dat geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browsertoevoeging wordt door Google beschouwd als bezwaar. Als het IT-systeem van betrokkene op een later tijdstip wordt gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet betrokkene de browsertoevoeging opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de invoegtoepassing voor de browser wordt verwijderd of uitgeschakeld door betrokkene of iemand uit zijn of haar omgeving, is het mogelijk om de invoegtoepassing voor de browser opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Meer informatie en het huidige privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/de.html Google Analytics wordt in meer detail uitgelegd op https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

9. Privacybeleid bij toepassing en gebruik van Instagram

De verwerkingsverantwoordelijke heeft componenten van Instagram op deze website geïntegreerd. Instagram is een dienst die kan worden gekwalificeerd als een audiovisueel platform dat gebruikers in staat stelt foto’s en video’s te delen en deze gegevens te verspreiden op andere sociale netwerken.

Exploitant van Instagram is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, Verenigde Staten.

Bij elke toegang tot een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de verantwoordelijke wordt beheerd en waarop een Instagram-component (Instagram-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door het betreffende componenten-component gevraagd om een weergave van het betreffende component van Instagram te downloaden. Als onderdeel van dit technische proces wordt Instagram geïnformeerd over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Instagram is ingelogd, herkent Instagram bij elk bezoek aan door de betrokkene en gedurende de gehele duur van het bezoek aan onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Instagram-component verzameld en door Instagram aan het Instagram-account van de betreffende persoon toegewezen. Als betrokkene een van de Instagram-knoppen activeert die op onze website zijn geïntegreerd, worden de gegevens en informatie die ermee wordt overgedragen, toegewezen aan de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van betrokkene en opgeslagen en verwerkt door Instagram.

Instagram ontvangt altijd informatie via de Instagram-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene op Instagram is ingelogd en tegelijkertijd toegang heeft tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Instagram-component klikt of niet. Indien betrokkene niet wil dat deze informatie aan Instagram wordt doorgegeven, kan hij of zij de verzending ervan verhinderen door uit te loggen uit zijn of haar Instagram-account voordat hij of zij onze website opent.

Meer informatie en het huidige privacybeleid van Instagram vindt u op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

10. Privacybeleid bij toepassing en gebruik van Twitter

De verwerkingsverantwoordelijke heeft componenten van Twitter op deze website geïntegreerd. Twitter is een meertalige, openbaar toegankelijk microblog waarmee gebruikers zogenaamde Tweets (korte tekstberichten) kunnen plaatsen en verspreiden, die gelimiteerd zijn tot 280 tekens. Deze korte tekstberichten zijn voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen die niet op Twitter geregistreerd staan. De Tweets worden ook getoond aan zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn overige Twitter-gebruikers, die de Tweets van een gebruiker volgen. Bovendien maakt Twitter het mogelijk een breed publiek aan te spreken door middel van hashtags, links of retweets.

Exploitant van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten.

Bij elke toegang tot een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de verantwoordelijke wordt beheerd en waarop een Twitter-component (Twitter-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door het betreffende Twitter-component gevraagd om een weergave van het betreffende component van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-knoppen vindt u op https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Als onderdeel van dit technische proces wordt Twitter geïnformeerd over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website te verspreiden, om deze website in de digitale wereld te promoten en om onze bezoekersaantallen te vergroten.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Twitter is ingelogd, herkent Twitter bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en gedurende de gehele duur van het bezoek aan onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Twitter-component verzameld en door Twitter aan het Twitter-account van de betreffende persoon toegewezen. Als betrokkene een van de Twitter-knoppen activeert die op onze website zijn geïntegreerd, worden de gegevens en informatie die ermee wordt overgedragen, toegewezen aan de persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van betrokkene en opgeslagen en verwerkt door Twitter.

Twitter ontvangt altijd informatie via de Twitter-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene op Twitter is ingelogd en tegelijkertijd toegang heeft tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Twitter-component klikt of niet. Indien betrokkene niet wil dat deze informatie aan Twitter wordt doorgegeven, kan hij of zij de verzending ervan verhinderen door uit te loggen uit zijn of haar Twitter-account voordat hij of zij onze website opent.

Het toepasselijke privacybeleid van Twitter is beschikbaar op https://twitter.com/privacy?lang=en.

11. Privacybeleid bij toepassing en gebruik van YouTube

De verwerkingsverantwoordelijke heeft componenten van YouTube op deze website geïntegreerd. YouTube is een internet-videoportal waar videofilmers gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube staat publicatie toe van alle soorten video’s, zodat zowel complete film- en televisie-uitzendingen, maar ook muziekvideo’s, trailers of zelfgemaakte video’s via het internetportaal beschikbaar zijn.

Exploitant van YouTube is de YouTube:, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Bij elke toegang tot een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de verantwoordelijke wordt beheerd en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door het betreffende YouTube-component gevraagd om een weergave van het betreffende component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/en/. Als onderdeel van dit technische proces worden YouTube en Google geïnformeerd over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op YouTube is ingelogd, herkent YouTube bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en gedurende de gehele duur van het bezoek aan onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door YouTube en Google verzameld en aan het YouTube-account van de betreffende persoon toegewezen.

YouTube en Google ontvangen altijd informatie via de YouTube-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene op YouTube is ingelogd en tegelijkertijd toegang heeft tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de persoon op een YouTube-video klikt of niet. Indien betrokkene niet wil dat deze informatie aan YouTube en Google wordt doorgegeven, kan hij of zij de verzending ervan verhinderen door uit te loggen uit zijn of haar YouTube-account voordat hij of zij onze website opent.

Het gegevensbeleid gepubliceerd door YouTube en Google, dat beschikbaar is op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

12. Rechtsgrond van verwerking

Art. 6 I punt a AVG geldt voor ons bedrijf als rechtsgrond voor de verwerkingsprocedures waarvoor wij voor een bepaald verwerkingsdoel toestemming hebben verkregen. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is met verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de verlening van andere diensten of wederdiensten, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I punt b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingsprocessen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Indien onze onderneming onderworpen is aan een wettelijke verplichting tot verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld om te voldoen aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I punt c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist zijn om vitale belangen van betrokkenen of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn of haar naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derden. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op Art. 6, I punt d AVG. Tenslotte kunnen verwerkingsprocedures baseren op Art. 6 I punt f AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, zijn op deze rechtsgrond gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde, mits de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van betrokkene niet prevaleren. Dergelijke verwerkingsprocedures zijn ons met name toegestaan omdat deze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was de Commissie van mening dat een gerechtvaardigd belang kon worden verondersteld wanneer betrokkene klant is van de verantwoordelijke (overweging 47, zinsnede 2, AVG).

13. Gerechtvaardigde belangen in de verwerking die worden nagestreefd door de verantwoordelijke of een derde partij

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I punt f AVG, is het in ons gerechtvaardigde belang om zaken te doen in het belang van al onze medewerkers en aandeelhouders.

 1. Duur van opslag van persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist, voor zover zij niet langer nodig zijn voor uitvoering of initiëren van contracten.

14. Wettelijke of contractuele bepalingen inzake verstrekking van persoonsgegevens; noodzaak voor sluiting contracten; verplichting voor betrokkene om persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij wijzen u erop dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingregels) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractpartner). In sommige gevallen kan het nodig zijn een overeenkomst te sluiten als een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf met hem/haar een overeenkomst aangaat. Het niet verstrekken van persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met betrokkene niet tot stand zou kunnen komen. Voorafgaand aan verstrekking van persoonsgegevens door betrokkene, dient hij of zij contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal betrokkene van geval tot geval informeren of verstrekking van persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is, of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om persoonsgegevens te verstrekken en welke gevolgen het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou hebben.

15. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als een verantwoordelijk bedrijf onthouden wij ons van automatische besluitvorming of profilering.

Deze Privacyverklaring is opgesteld door de Privacyverklarings-generator van de externe functionaris voor gegevensbescherming te Chemnitz in samenwerking met RC GmbH, die tweedehands laptops recyclet en de Keulse advocaat voor IT- en Bescherming persoonsgegevens Christian Solmecke.